Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy oraz świadczenia usług z zakresu wykonania, dzierżawy i obsługi Serwisu WWW, na które strony zawarły stosowną Umowę dzierżawy Serwisu WWW lub Umowę dzierżawy Serwisu WWW z Uprawnieniem do modyfikowania treści ,stanowiącego własność Krzysztofa Kowalskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Enter26 z siedzibą w Kingston Upon Hull , 526 Inglemire Lane , HU6 8JN England, zwanego dalej Usługodawcą.

       Definicje w rozumieniu niniejszego regulaminu

 1. Usługodawca - właściciel firmy Enter26 Krzysztof Kowalski. Kingston Upon Hull , 526 Inglemire Lane , HU6 8JN England
 2. Abonent - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 3. Klient - osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym Abonenta lub korzystająca z jego zasobów.
 4. Joomla - program komputerowy ( oparty o CMS ) służący do prowadzenia stron i usług przez Internet, dostępny pod odrębną domeną.
 5. Biblioteki - kody źródłowe wykorzystywane w różnych elementach serwisu, będące autorstwem firm trzecich.
 6. Cennik - wykaz usług płatnych zawierający opłaty jednorazowe i abonamentowe.
 7. Okres testowy - bezpłatny okres po założeniu Strony www opartej o Joomla, w którym nie pobierana jest opłata abonamentowa.
 8. Usługi dodatkowe - usługa polegająca na rozbudowie istniejących projektów lub jego nadzór .
 9. Opłata abonamentowa - opłacane z góry przez Abonenta wynagrodzenie dla Usługodawcy zgodne z Cennikiem usług w miesięcznym okresie rozliczeniowym liczonym od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca.
 10. Hosting – miejsce na serwerze dla Serwisu WWW lub innych plików Abonenta, udostępnione przez Eter26, na warunkach określonych w Umowie i Regulaminie.
 11. Domena – adres strony internetowej (Serwisu WWW) udostępniony Klentowi przez Enter26 w oparciu o postanowienia Umowy.
 • 2. Zawarcie i rozwiązanie umowy
 1. Warunkiem korzystania z usługi Enter26.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania opłaty za zamówione  usługi przez Klienta na konto firmy Enter26.pl
 3. Rozwiązanie umowy na wniosek Klienta może nastąpić w dowolnym momencie współpracy, bez podania przyczyny i bez okresu wypowiedzenia, chyba, że Klient wskaże inaczej. Klient ma obowiązek poinformowania o tym fakcie firmę Enter26 .
 4. Rozwiązanie umowy przez Administratora ( firmę Enter26 ) może nastąpić w dowolnym momencie współpracy, bez podania przyczyny z 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

 

 • 3. Płatności
 1. Korzystanie z usług jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług publikowanym na stronie Usługodawcy.
 2. Dokonanie zapłaty powoduje uruchomienie usługi do 14 dni liczonych od momentu rejestracji domeny klienta
 3. Faktura wystawiana będzie na 30 dni przed upływem ważności konta Klienta i przesłana na konto email klienta.
 4. Przypomnienie o wystawionej fakturze będzie przesyłane Klientowi mailowo lub telefonicznie na 14 dni przed upływem ważności konta Klienta.
 5. Po zaksięgowaniu płatności na koncie PayPal Enter26 wskazanym na fakturze, Klientowi wystawiona zostanie faktura ze statusem „zapłacono”, potwierdzająca otrzymanie płatności. Faktura zostanie przesłana Klientowi w formie mailowej.
 6. Brak zaksięgowanej wpłaty od Klienta na wskazanym w fakturze koncie PayPal Enter26 w dniu upłynięcia ważności konta skutkować będzie zablokowaniem strony Klienta.
 7. Nieopłacenie faktury ponad 30 dni po wskazanym terminie płatności i brak kontaktu ze strony Klienta uważa się za rozwiązanie umowy ze strony Klienta oraz skasowaniem konta.
 • 4. Klient
 1. Klient wyraża zgodę na gromadzenie przez Enter26.pl takich danych, jak:
  • w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres mailowy, data rejestracji w systemie,
  • w przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dane rejestrowe przedsiębiorstwa, takie jak numer NIP, REGON czy KRS, adres wykonywania działalności, imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę lub właściciela, adres mailowy, telefon kontaktowy, data rejestracji w systemie,
 2. Dane wskazane w powyższym punkcie będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do wskazanych poniżej celów:
  • wystawiania faktur za korzystanie z usługi,
  • kontaktu z Klientem w celach zbierania opinii dotyczących Enter26.pl czy rozbudowy strony prowadzonej przez Klienta.
 3. Klient otrzymując dostęp do panelu administracyjnego swojej strony WWW udostępnionej przez Enter26.pl zobowiązuje się do prowadzenia strony zgodnie z polskim i międzynarodowym prawem oraz z poszanowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych i praw autorskich dotyczących m.in. dodawanych zdjęć.
 4. Klient zobowiązuje się do podania swoich danych osobowych i/lub danych przedsiębiorstwa, które reprezentuje, zgodnych z prawdą.
 5. Klient zobowiązuje się do zachowania swojego hasła i login do panelu administracyjnego Enter26.pl w tajemnicy przed osobami trzecimi.
 • 5. Administrator
 1. Dane Klienta gromadzone przez Administratora nie będą nigdy udostępnione podmiotom trzecim ani nie zostaną wykorzystane do prowadzenia Malingów czy innych form reklamowych na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem Instytucji Państwowych na ich żądanie.
 2. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by usługa prowadzona była nieprzerwanie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z niej przez Klienta, wynikającą z:
  • przeprowadzania aktualizacji i ulepszeń w systemie Enter26.pl oraz prowadzonymi pracami konserwatorskimi,
  • działania siły wyższej,
  • działania lub zaniechania podmiotów trzecich,
  • awarii sprzętu, nawet, jeśli spowodowałyby one utratę danych,
  • nieprawidłowego wykorzystania usługi,
  • wykorzystania informacji autoryzujących dostęp Użytkownika do konta przez podmioty trzecie lub niedozwolonej ingerencji innych Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Klienta w ramach jego strony internetowej zarządzanej poprzez panel administracyjny udostępniony przez Enter26.pl
 4. Administrator zobowiązuje się do naprawiania błędów pojawiających się w systemie w możliwie szybkim czasie.
 • 6. Prawa własności
 1. Właścicielem utworzonej strony internetowej opartą o CMS Joomla jest firma Enter26 , natomiast Klient wynajmuje stronę od firmy Enter26 opłacając abonament wynajmu usługi .
 2. Jeśli Klient nie posiada własnej domeny internetowej, firma Enter26 rejestruje taką domenę na prośbę Klienta. W przypadku zerwania współpracy Klient może przenieść od firmy Enter26 domenę, pod którą znajdowała się jego strona internetowa. Nie opłacenie domeny przez klienta powoduje automatyczna rezygnacje z praw do domeny.
 3. Klient nie posiada praw do plików strony internetowej – pliki te powiązane są z Panelem udostępnionym przez firmę enter26 i pozostają jej własnością.
 4. Prawa do treści zamieszczonych na stronie internetowej oraz do zdjęć należne są w pełni Klientowi, firma Enter26 nie będzie nigdy rościła do nich żadnych praw.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, wskazując datę wejścia w życie nowego regulaminu.
 3. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianach wprowadzanych w regulaminie przez informację przesłaną mailowo.
 4. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu Klient usunie swoje konto z systemu rozwiązując tym samym współpracę. Zachowanie konta traktuje się za akceptację nowego regulaminu.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Regulamin obowiązuje od dnia 11 października 2015 roku.

Pracowaliśmy dla:

Schoes
AdamTransport
miros
polskiprawnik
Polskaszkola
eduhull
psycholog24
kasiacichon
hull24
wosphull
coffeelings
AdamTransport